حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
توی این مصرع حافظ خیلی امید هست، نور هست.
دیروز در محل کار از خیلی‌ها رفتارشون رنجیدم، امروز چند بار این مصرع را توی دلم خواندم و از همه‌ی آن‌ها همه‌ چیزشون رد شدم.

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست