‏این شوخی نامردان است که امید می‌دهند و سپس باز پس می‌گیرند و بر نومیدشدگان از ته دل می‌خندند.

‎#مرگ_یزدگرد


تحملم تمام شد در توییتر فحش آبداری کشیدم بر سانسورچی


از این لحظه خیلی جدی به مهاجرت فکر می‌کنم