اگر روی یک تکه کاغذ پاره بنویسید «رئیس» و بیاندازید به گردن خر، آنقدر جفتک خواهد زد تا سقف طویله خراب شود.