از بخش بیت تصادفی سایت گنجور تفألی می‌زنم بر سرتاسر شعر کهن فارسی

هفت بیت به تصادف از این گلستان تقدیم شما باد


پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
با طبیب نامحرم حال درد پنهانی
حافظ

رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد
کاین حوریان به ساحت دنیا خزیده‌اند
سعدی

آخر چه شده‌ای برگ گل تازه که دیدار
از بلبل بی برگ و نوا باز گرفتی
سلمان ساوجی

وجود ما به امید نوازش تو بس است
که احتیاج به یک ذره کیمیا دارد
محتشم کاشانی

گذشت کار من و یار شهریارا لیک
در این میان غزلی ماند شاهکار از من
شهریار

دل سرگشته حیران ما را
نشانی در رهی بنما، کجایی؟
عراقی

---

در این گلستان هر گل بویی دارد